Aktuálně

Listopad

Změny ve školách k 30. 11. 2020

23.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně a 9. ročníků základních škol, pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

Pro žáky 6. – 8. ročníků je výuka povolena pouze v tzv. „režimu rotační výuky“ – střídání celých tříd po týdnu – lichý a sudý týden.

Vzhledem k tomu, že je nutné zachovávat homogenní skupiny žáků, rozhodli jsme o rozdělení tříd do dvou skupin následovně:

V týdnu od 30. 11. 2020 (14. týden v třídní knize) a dále v sudých týdnech začnou chodit do školy třídy: 6.A, 7.A, 7.C, 8.A, 8.B.

V týdnu od 7. 12. 2020 (15. týden v třídní knize) a dále v lichých týdnech budou chodit do školy třídy: 6.B, 6.C, 7.B, 7.D, 8.C.

Tímto rušíme rozvrhy hodin, ve kterých jsou přehledně vyznačeny hodiny on-line. Pokud to bude organizačně možné, budou on-line hodiny poskytovat vyučující i nadále. Toto je na uvážení jednotlivých pedagogů. Na on-line hodiny pak žáky předem upozorní.

Distanční výuka je i nadále povinná!

Zároveň byly upraveny rozvrhy pro žáky od 5. do 9. ročníku, neboť jsme byli nuceni dodržet homogenitu skupin, např. u výuky cizích jazyků a u výuky tělesné výchovy.

tělesné výchově nejsou žáci rozděleni na dívky a chlapce, ale podle tříd. Místo sportovní činnosti se doporučuje pobyt žáků na čerstvém vzduchu. Vycházky jsou možné realizovat i mimo areál školy.

hudební výchově je zakázán zpěv.

Největší zásah v rozvrhu je u třídy 9. C, kde bylo nutné rozdělit skupinu ruského jazyka, která se původně skládala ze žáků 9. A a 9. C.

Vzhledem k tomu, že homogenitu skupiny žáků (třídy) musíme upřednostnit před naplňováním ŠVP, zcela rušíme volitelné předměty v 8. ročníku po nezbytně nutnou dobu.

Volitelné předměty pro žáky 9. ročníku upravujeme následovně:

9.A         - 7. vyučovací hodina – seminář z matematiky (Prib-Bec)

                - 8. vyučovací hodina – seminář z českého jazyka (Bra)

9.B         - 7. a 8. vyučovací hodina – seminář z českého jazyka (Bro)

9.C         - 7. vyučovací hodina – seminář z českého jazyka (Bra)

                - 8. vyučovací hodina – seminář z matematiky (Prib-Bec)

Pedagogická intervence a předměty speciálně pedagogické péče

Žáci z více tříd se nesmí potkávat ve skupince, takže je nutno pozvat na prezenční výuku pouze jednoho, případně více žáků z téže třídy. Ostatní žáci ze skupinky budou mít výuku distanční (není v silách vézt výuku on-line, ale pouze zadání úkolů).

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku. Organizace je v kompetenci vedoucí vychovatelky Evy Bachtíkové.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole včetně školní družiny.

Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 m od všech osob.

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizují styk s žáky.

Stravování žáků

Stravování za dodržení hygienických pravidel bude zajištěno pro žáky, kteří se budou účastnit prezenční výuky. Stravu objednáte obvyklým způsobem. Organizací provozu školní jídelny je pověřena vedoucí školní jídelny paní Vendula Petrová.

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám hodně zdraví.

vedení školy 


1

Třídní schůzky on-line

13.11.2020

Třídní schůzky budou probíhat ve čtvrtek 19. 11. 2020 od 16:00 hodin on-line v Microsoft Teams, a to třídní učitel s rodiči. Rodiče se přihlásí pod žákovským účtem. Případné další konzultace s jinými vyučujícími je možné řešit přes e-ŽK nebo e-mailem.

vedení školy

9
Rozvrhy on-line hodin

Rozvrhy on-line hodin

05.11.2020

Rozvrhy tříd se žlutě vyznačenými hodinami on-line výuky najdete zde:
Vyznačené hodiny jsou pravidelné a povinné. Vyučující může dále nabízet dobrovolné hodiny a konzultace nad rámec těchto hodin.
Pedagogické intervence a předměty speciálně pedagogické péče jsou on-line, vždy alespoň pro jednoho žáka skupiny a termín si vyučující po dohodě s žáky může po dobu distanční výuky zvolit libovolně.
Po skončení distanční výuky bude opět platit rozvrh, který najdete na webových stránkách školy a v Bakalářích.
vedení školy

17
Dočasný výpadek eŽK systému Bakaláři - aktuální informace z Bakalářů

Dočasný výpadek eŽK systému Bakaláři - aktuální informace z Bakalářů

03.11.2020

Od včerejšího dne může docházet k občasným výpadkům eŽK systému Bakaláři. Problém je na cloudovém uložišti u poskytovatele.
Na odstranění problému se pracuje!
Ze strany Bakalářů jsme obdrželi informaci, že během zítřka by měl být systém již plně funkční. Za způsobené komplikace se omlouvají.
Děkujeme za pochopení
Vedení školy

20

Tiskopis žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

13.10.2020

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let věku z důvodu uzavření základní školy si můžete stáhnout ZDE nebo vyzvednout v kanceláři školy. 

Vedení školy

14

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách naší základní školy

Jejich prostřednictvím chceme informovat žáky, jejich rodiče, i ty, kteří uvažují o zapsání dětí na naši školu. Zároveň vítáme přátele, bývalé žáky a širokou veřejnost.

Žákovská knížka
Prezenční výuka 1. a 2. ročníku

Prezenční výuka 1. a 2. ročníku

14.11.2020

Od středy 18. 11. 2020 vláda povolila účast žáků 1. a 2. ročníku na prezenčním vzdělávání. Výuka bude dle rozvrhu, místo Tv procházka, pobyt na čerstvém vzduchu, místo zpěvu v Hv jiná aktivita. Hodiny lze dle potřeby přesunout tak, aby žáci případně ve 4. nebo 5. vyučovací hodině v rámci třídy mohli odejít na oběd. Povinnost nosit roušku platí po celou dobu pobytu ve škole, jak pro žáky, tak pro pedagogy. 

Protože se skupiny žáků mezi sebou nesmí potkávat, bude zajištěn provoz ranní i odpolední družiny ve čtyřech odděleních, pro každou třídu samostatně.

Škola bude fungovat v běžném provozu – od 6:30 do 17:00 hod.

Obědy žákům 1. a 2. ročníku je již možné objednávat.

Organizace vydávání obědů je v kompetenci vedoucí školní jídelny – paní Venduly Petrové, která dle hygienických pokynů a po domluvě s třídními učitelkami a vychovatelkami domluví hladký průběh.

vedení školy

9
Volby do školské rady 2020–2023

Volby do školské rady 2020–2023

10.11.2020

Vážení rodiče,

volby do školské rady 2020–2023 se uskuteční ve vrátnici školy v následujících termínech:

18. 11. 2020 od 7:15 do 7:50 hod.

19. 11. 2020 od 12:30 do 17:00 hod.

Volební lísky obdržíte na místě osobně.

Budeme velmi rádi, když se voleb zúčastníte!

Vedení školy

7
Nabídka bezplatného internetového připojení od T-mobile

Nabídka bezplatného internetového připojení od T-mobile

05.11.2020

Vážení rodiče,
ve spolupráci se společností T-Mobile nabízíme žákům pro období distanční výuky možnost bezplatného připojení k internetu na 3 měsíce prostřednictví SIM karty s rychlými daty (20 GB v plné rychlosti, po vyčerpání v rychlosti 3 Mb/s). Kartu můžete použít v mobilu, tabletu, modemu nebo i v notebooku s příslušným vstupem. Bezplatný je pouze internet, případná provolaná částka nebo sms budou zpoplatněny.
Karty jsou určeny pro žáky, kteří mají problém s internetovým připojením. Maximální počet karet pro školu je 20. V případě zájmu kontaktujte třídní učitele, někteří žáci již mají kódy přidělené.

Vedení školy

12

Distanční způsob vzdělávání od 14. 10. 2020

13.10.2020

Vážení rodiče, vzhledem k pokynům MZ a MŠMT bude od 14. 10. 2020 probíhat ve všech třídách distanční způsob vzdělávání.

Výuka bude probíhat dle rozvrhu, který je od začátku roku nastaven pro prezenční výuku. V prostředí Bakalářů, v e-ŽK v Domácích úkolech najdete zadání všech úkolů pro jednotlivé předměty.

Distanční výuka bude probíhat v prostředí Microsoft Teams, kde budou žákům úkoly zadávány, kde žáci naleznou případné studijní materiály a kde se budou odehrávat online schůzky. Online schůzky se uskuteční od příštího týdne, tj. od 19. 10. 2020 v předmětech M, Čj, Aj dvakrát týdně, v předmětech Př, Z, D, Ch, F, druhý cizí jazyk a ČaJS (na 1. stupni) minimálně jedenkrát týdně, a to v konkrétních hodinách podle rozvrhu. Tyto online schůzky nemusí probíhat po celou vyučovací hodinu, žáci mohou pracovat i samostatně.

Informaci o tom, zda se v daný den a hodinu bude výuka konat formou online či offline (např. právě samostatná práce) obdrží žáci od jednotlivých učitelů konkrétních předmětů.  

Připomínáme, že distanční výuka je povinná, rodiče jsou povinni zajistit účast dítěte nebo dítě omluvit způsobem, jakým omlouvají nepřítomnost při prezenční výuce. V období distanční výuky mohou být žáci hodnoceni.

Distanční výuka bude zaměřena především na hlavní vyučovací předměty (M, Čj, cizí jazyky, D, Z, Př, F, Ch). Předměty výchovného zaměření (Vv, Hv, Tv, Pč, ČaSp, ORV, Inf) a volitelné předměty budou vedeny převážně formou zadané samostatné práce pro celé období distanční výuky.

Obědy jsou od 14. 10. 2020 do odvolání centrálně odhlášeny.

S vyučujícími mohou rodiče i žáci komunikovat prostřednictvím Komens v e-ŽK, případně jinak domluveným způsobem.

vedení školy

21
Volby do školské rady 2020–2023

Volby do školské rady 2020–2023

12.10.2020

Vážení rodiče,

již uplynuly tři roky od zvolení současné školské rady, a proto na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji nové volby do školské rady na funkční období 2020 – 2023.

Termíny voleb:
18. 11. 2020 7:15 – 7:50 (vrátnice školy)

19. 11. 2020 15:00 – 17:00 (vrátnice školy)

Zájemci z řad rodičů o zvolení do školské rady se mohou nominovat v termínu 12.–15. 10. 2020 prostřednictvím online přihlášky, která bude zaslána přes elektronickou žákovskou knížku systému Bakaláři.

Mgr. Bc. Soňa Obická, ředitelka školy

8

Změny ve školách k 30. 11. 2020

23.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně a 9. ročníků základních škol, pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

Pro žáky 6. – 8. ročníků je výuka povolena pouze v tzv. „režimu rotační výuky“ – střídání celých tříd po týdnu – lichý a sudý týden.

Vzhledem k tomu, že je nutné zachovávat homogenní skupiny žáků, rozhodli jsme o rozdělení tříd do dvou skupin následovně:

V týdnu od 30. 11. 2020 (14. týden v třídní knize) a dále v sudých týdnech začnou chodit do školy třídy: 6.A, 7.A, 7.C, 8.A, 8.B.

V týdnu od 7. 12. 2020 (15. týden v třídní knize) a dále v lichých týdnech budou chodit do školy třídy: 6.B, 6.C, 7.B, 7.D, 8.C.

Tímto rušíme rozvrhy hodin, ve kterých jsou přehledně vyznačeny hodiny on-line. Pokud to bude organizačně možné, budou on-line hodiny poskytovat vyučující i nadále. Toto je na uvážení jednotlivých pedagogů. Na on-line hodiny pak žáky předem upozorní.

Distanční výuka je i nadále povinná!

Zároveň byly upraveny rozvrhy pro žáky od 5. do 9. ročníku, neboť jsme byli nuceni dodržet homogenitu skupin, např. u výuky cizích jazyků a u výuky tělesné výchovy.

tělesné výchově nejsou žáci rozděleni na dívky a chlapce, ale podle tříd. Místo sportovní činnosti se doporučuje pobyt žáků na čerstvém vzduchu. Vycházky jsou možné realizovat i mimo areál školy.

hudební výchově je zakázán zpěv.

Největší zásah v rozvrhu je u třídy 9. C, kde bylo nutné rozdělit skupinu ruského jazyka, která se původně skládala ze žáků 9. A a 9. C.

Vzhledem k tomu, že homogenitu skupiny žáků (třídy) musíme upřednostnit před naplňováním ŠVP, zcela rušíme volitelné předměty v 8. ročníku po nezbytně nutnou dobu.

Volitelné předměty pro žáky 9. ročníku upravujeme následovně:

9.A         - 7. vyučovací hodina – seminář z matematiky (Prib-Bec)

                - 8. vyučovací hodina – seminář z českého jazyka (Bra)

9.B         - 7. a 8. vyučovací hodina – seminář z českého jazyka (Bro)

9.C         - 7. vyučovací hodina – seminář z českého jazyka (Bra)

                - 8. vyučovací hodina – seminář z matematiky (Prib-Bec)

Pedagogická intervence a předměty speciálně pedagogické péče

Žáci z více tříd se nesmí potkávat ve skupince, takže je nutno pozvat na prezenční výuku pouze jednoho, případně více žáků z téže třídy. Ostatní žáci ze skupinky budou mít výuku distanční (není v silách vézt výuku on-line, ale pouze zadání úkolů).

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku. Organizace je v kompetenci vedoucí vychovatelky Evy Bachtíkové.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole včetně školní družiny.

Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 m od všech osob.

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizují styk s žáky.

Stravování žáků

Stravování za dodržení hygienických pravidel bude zajištěno pro žáky, kteří se budou účastnit prezenční výuky. Stravu objednáte obvyklým způsobem. Organizací provozu školní jídelny je pověřena vedoucí školní jídelny paní Vendula Petrová.

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám hodně zdraví.

vedení školy 


1
Prezenční výuka 1. a 2. ročníku

Prezenční výuka 1. a 2. ročníku

14.11.2020

Od středy 18. 11. 2020 vláda povolila účast žáků 1. a 2. ročníku na prezenčním vzdělávání. Výuka bude dle rozvrhu, místo Tv procházka, pobyt na čerstvém vzduchu, místo zpěvu v Hv jiná aktivita. Hodiny lze dle potřeby přesunout tak, aby žáci případně ve 4. nebo 5. vyučovací hodině v rámci třídy mohli odejít na oběd. Povinnost nosit roušku platí po celou dobu pobytu ve škole, jak pro žáky, tak pro pedagogy. 

Protože se skupiny žáků mezi sebou nesmí potkávat, bude zajištěn provoz ranní i odpolední družiny ve čtyřech odděleních, pro každou třídu samostatně.

Škola bude fungovat v běžném provozu – od 6:30 do 17:00 hod.

Obědy žákům 1. a 2. ročníku je již možné objednávat.

Organizace vydávání obědů je v kompetenci vedoucí školní jídelny – paní Venduly Petrové, která dle hygienických pokynů a po domluvě s třídními učitelkami a vychovatelkami domluví hladký průběh.

vedení školy

9

Třídní schůzky on-line

13.11.2020

Třídní schůzky budou probíhat ve čtvrtek 19. 11. 2020 od 16:00 hodin on-line v Microsoft Teams, a to třídní učitel s rodiči. Rodiče se přihlásí pod žákovským účtem. Případné další konzultace s jinými vyučujícími je možné řešit přes e-ŽK nebo e-mailem.

vedení školy

9
Volby do školské rady 2020–2023

Volby do školské rady 2020–2023

10.11.2020

Vážení rodiče,

volby do školské rady 2020–2023 se uskuteční ve vrátnici školy v následujících termínech:

18. 11. 2020 od 7:15 do 7:50 hod.

19. 11. 2020 od 12:30 do 17:00 hod.

Volební lísky obdržíte na místě osobně.

Budeme velmi rádi, když se voleb zúčastníte!

Vedení školy

7
Rozvrhy on-line hodin

Rozvrhy on-line hodin

05.11.2020

Rozvrhy tříd se žlutě vyznačenými hodinami on-line výuky najdete zde:
Vyznačené hodiny jsou pravidelné a povinné. Vyučující může dále nabízet dobrovolné hodiny a konzultace nad rámec těchto hodin.
Pedagogické intervence a předměty speciálně pedagogické péče jsou on-line, vždy alespoň pro jednoho žáka skupiny a termín si vyučující po dohodě s žáky může po dobu distanční výuky zvolit libovolně.
Po skončení distanční výuky bude opět platit rozvrh, který najdete na webových stránkách školy a v Bakalářích.
vedení školy

17
Nabídka bezplatného internetového připojení od T-mobile

Nabídka bezplatného internetového připojení od T-mobile

05.11.2020

Vážení rodiče,
ve spolupráci se společností T-Mobile nabízíme žákům pro období distanční výuky možnost bezplatného připojení k internetu na 3 měsíce prostřednictví SIM karty s rychlými daty (20 GB v plné rychlosti, po vyčerpání v rychlosti 3 Mb/s). Kartu můžete použít v mobilu, tabletu, modemu nebo i v notebooku s příslušným vstupem. Bezplatný je pouze internet, případná provolaná částka nebo sms budou zpoplatněny.
Karty jsou určeny pro žáky, kteří mají problém s internetovým připojením. Maximální počet karet pro školu je 20. V případě zájmu kontaktujte třídní učitele, někteří žáci již mají kódy přidělené.

Vedení školy

12
Dočasný výpadek eŽK systému Bakaláři - aktuální informace z Bakalářů

Dočasný výpadek eŽK systému Bakaláři - aktuální informace z Bakalářů

03.11.2020

Od včerejšího dne může docházet k občasným výpadkům eŽK systému Bakaláři. Problém je na cloudovém uložišti u poskytovatele.
Na odstranění problému se pracuje!
Ze strany Bakalářů jsme obdrželi informaci, že během zítřka by měl být systém již plně funkční. Za způsobené komplikace se omlouvají.
Děkujeme za pochopení
Vedení školy

20

Distanční způsob vzdělávání od 14. 10. 2020

13.10.2020

Vážení rodiče, vzhledem k pokynům MZ a MŠMT bude od 14. 10. 2020 probíhat ve všech třídách distanční způsob vzdělávání.

Výuka bude probíhat dle rozvrhu, který je od začátku roku nastaven pro prezenční výuku. V prostředí Bakalářů, v e-ŽK v Domácích úkolech najdete zadání všech úkolů pro jednotlivé předměty.

Distanční výuka bude probíhat v prostředí Microsoft Teams, kde budou žákům úkoly zadávány, kde žáci naleznou případné studijní materiály a kde se budou odehrávat online schůzky. Online schůzky se uskuteční od příštího týdne, tj. od 19. 10. 2020 v předmětech M, Čj, Aj dvakrát týdně, v předmětech Př, Z, D, Ch, F, druhý cizí jazyk a ČaJS (na 1. stupni) minimálně jedenkrát týdně, a to v konkrétních hodinách podle rozvrhu. Tyto online schůzky nemusí probíhat po celou vyučovací hodinu, žáci mohou pracovat i samostatně.

Informaci o tom, zda se v daný den a hodinu bude výuka konat formou online či offline (např. právě samostatná práce) obdrží žáci od jednotlivých učitelů konkrétních předmětů.  

Připomínáme, že distanční výuka je povinná, rodiče jsou povinni zajistit účast dítěte nebo dítě omluvit způsobem, jakým omlouvají nepřítomnost při prezenční výuce. V období distanční výuky mohou být žáci hodnoceni.

Distanční výuka bude zaměřena především na hlavní vyučovací předměty (M, Čj, cizí jazyky, D, Z, Př, F, Ch). Předměty výchovného zaměření (Vv, Hv, Tv, Pč, ČaSp, ORV, Inf) a volitelné předměty budou vedeny převážně formou zadané samostatné práce pro celé období distanční výuky.

Obědy jsou od 14. 10. 2020 do odvolání centrálně odhlášeny.

S vyučujícími mohou rodiče i žáci komunikovat prostřednictvím Komens v e-ŽK, případně jinak domluveným způsobem.

vedení školy

21

Tiskopis žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

13.10.2020

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let věku z důvodu uzavření základní školy si můžete stáhnout ZDE nebo vyzvednout v kanceláři školy. 

Vedení školy

14
Volby do školské rady 2020–2023

Volby do školské rady 2020–2023

12.10.2020

Vážení rodiče,

již uplynuly tři roky od zvolení současné školské rady, a proto na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji nové volby do školské rady na funkční období 2020 – 2023.

Termíny voleb:
18. 11. 2020 7:15 – 7:50 (vrátnice školy)

19. 11. 2020 15:00 – 17:00 (vrátnice školy)

Zájemci z řad rodičů o zvolení do školské rady se mohou nominovat v termínu 12.–15. 10. 2020 prostřednictvím online přihlášky, která bude zaslána přes elektronickou žákovskou knížku systému Bakaláři.

Mgr. Bc. Soňa Obická, ředitelka školy

8

Archiv

Veškeré aktuality z předchozích týdnů jsou automaticky
v archivu, kde najdete i informace z minulých let. Obrázek archivu



Loga partnerů školy

Pravidla přístupnosti Zpracování osobních údajů GDPR